Ban Giám Đốc

 •   

      

    Giám đốc: BS CKII. Trần Anh Dũng

    Điện thoại cơ quan: 057.3827447

    Di động: 0913420669

   

                                                                                             

   

   

                                                                                                      

                                                                                                    

      Phó Giám đốc: BS CKI. Nguyễn Như Ý

      Điện thoại cơ quan: 057. 3827120

      Di động: 0914155226

   

   

   

                                                                                                  Phó Giám đốc: BS CKII. Nguyễn Minh Hoàng

                                                                                                 Di động: 0913452259

   

   

   

   

   

   

   

    

    Nguyên GĐ: BSCKII. Phạm Hiếu Vinh

    Điện thoại cơ quan: 057.3827445

    Di động: 0913452364

                                                       

Tin bài liên quan