Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế

 • 1.Giới thiệu chung:


        Phòng VT- TBYT Bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên đảm bảo tương đối đầy đủ trang thiết bị y tế cho bệnh viện hoạt động  theo quy định của Bộ Y tế. Từng bước hiện đại hoá trang thiết bị cho bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ðào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành để khai thác sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa trang thiết bị y tế hiện đại. Kết hợp với các trường Ðại học kỹ thuật trong nước và các trung tâm đào tạo chuyên ngành để đào tạo cán bộ nâng cao tay nghề.
  Ðưa những nội dung cơ bản về quản lý, kỹ thuật - công nghệ, kỹ năng sử dụng trang thiết bị y tế vào chương trình đào tạo cán bộ cán bộ sử dụng thiết bị tại bệnh viện. Nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật thiết bị y tế. Kết hợp các nguồn vốn bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, các dự án ODA, vốn vay ưu đãi và thực hiện xã hội hoá trong công tác đầu tư trang thiết bị y tế.
  Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế, quốc gia và các tổ chức phi chính phủ.
  Ban hành quy định về kinh phí dành cho công tác kiểm chuẩn, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị y tế hàng năm.

  2.Nhân sự:
          Tổng số nhân viên: 10 người.
          Trưởng phòng: KS Ngô Văn Trưng.
          Điện thoại: 0983004071.

  3.Chức năng nhiệm vụ:
  - Lập kế hoạch công tác vật tư , thiết bị y tế trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
  - Giới thiệu các loại vật tư chuyên dùng và các thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù, tổng hợp thành kế hoạch chung trình ban giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
  - Tổ chức đấu thầu việc mua sắm, sửa chữa thanh lý vật tư, thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.
  - Thực hiện chế độ kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị y tế theo chế độ quy định, có nhận xét để báo cáo giám đốc.
  - Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng qui định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện.
  - Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
  - Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt chú ý các loại thiết bị y tế trực tiếp điều trị người bệnh.
  - Phân công người thường trực liên tục 24 giờ để giải quyết những yêu cầu đột xuất về thiết bị y tế phục vụ người bệnh.
  - Tổ chức đào tạo thường xuyên cho những viên chức vận hành thiết bị y tế của bệnh viện, các bệnh viện tuyến dưới có nhu cầu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và sử dụng có hiệu quả thiết bị y tế.
  - Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

  4. Hướng phát triển tương lai:
  Nghiên cứu thêm một số đề tài  khoa học kỹ thuật đáp ứng phục vụ tốt công tác chuyên môn Bệnh viện ngày càng tốt hơn.

Tin bài liên quan